Alakamisy 01 Janoary 2015

EKSODOSY 6.2-8

Ny ahafantarana an’ Andriamanitra

1-Tamin’ny alalan’i Abrahama sy Isaka ary i Jakoba

Nanambara ny Anarany ho Andriamanitra Tsitoha Izy . Ny hoe :andriamanitra dia entina iantsoan ‘ny olona izay ivavahany ka na dia ny mpanompo sampy aza dia miantso ny andriamaniny ho toy izany avokoa . Ny mampiavaka an’ Andriamanitry ny baiboly eto dia ny filazana ny maha- Tsitoha Azy, izany hoe : mahery indrindra amin’ny andriamanitra ivavahan’ny olona eto amin’izao tontolo izao .

2-Tamin’ny alalan’i Mosesy

Jehovah nilaza ny Anarany tamin’i Mosesy hoe : « Izaho izay Izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay » (Eks 3.14). Anarana izay mampahafantatra fa ny andriamanitra hafa rehetra dia noforonin’ny olona ihany fa Jehovah kosa efa talohan’izao zavatra rehetra izao , talohan’ny olona , nahary ny olona ary ho mandrakizay .

3- Teo amin’ny Zanak’Israely

Andriamanitra dia tsy mahazaka mahita ny olona ampijaliana . Nanapa-kevitra Izy fa hamonjy ny olony , hamely ireo mpampijaly ary dia homeny tany onenana sy hiadanany ary ho lovany ny olony . Mampahafantatra ny tenany aminao Andriamanitra amin’izao taona vaovao izao . Koa aoka hatoky Azy tanteraka ny fonao . Raiso ho TENY FIKASANA ho anao manokana koa izany teny izany amin’izao foandohan’ny taona izao .

Fanontaniana :

Inona no efa nampahafantarin’ Andriamanitra anao ny tenany ?

R.Manasse , Mpitandrina