Toriteny sy fampianarana

MAHARITRA AMIN’ NY FAMONJENA NY MINO

Alarobia 22 oktobra 2014

Jakoba 5, 7- 11

Ny fihavian’i Jesoa indray no ho fahatanterahan’ny famonjena.

Ny Epistily nosoratan’i Jakoba dia taratasy mirakitra toro-làlana hahazoan’ny fiangonana miely eran-tany miaina eo anoloan’ny trangam-piainana atrehiny eo anivon’ny fiaraha-monina. Ity toro-làlana ity dia mba hahazoan’ny olona manatratra ny famonjena ho zara lovany rehefa ho avy indray ny Tompo amin’ny voninahiny, hitsara ny velona sy ny maty. Eto, ny toetra iandrasana ny fiavian’ny Tompo no atolony mba hahazoam-pamonjena.

Ny faharetana no toetra iandrasana ny fihavian’i Jesoa indray

Ny faharetana no toetra tsy maintsy iainan’ny mino eo am-piandrasana ny ho fihavian’ny Tompo. Ny sarin’ny fiandrasan’ny mpiasa tany ny vokatra no tsy maintsy ianarana. Asan’ny saina ny manantena izany, fa ankoatr’io asan’ny fo ny mahay miaina eo am-piandrasana ny fiaviana (and.8)

Ny fakana tahaka ny olo-naharitra no iandrasana ny fiavian’i Jesoa indray

Taomin’i Jakoba ny mpamaky ny Epistiliny mba hijery ireo olon’ny finoana samihafa izay niaina ny fanantenana mitondra ho amin’ny faharetana : toy ny fanantenan’ny mpaminany fa hotanteraka ny teny nampitondraina azy. Toy ny fiaretan’i Joba teo anoloan’ny fizahan-toetra nanjo azy. Io fiaretana alaina tahaka amin’i Joba io dia nosokajian’i olona ho tambim-pahasambarana. Ny fahasambarana amin’izany dia vokatry ny famindrampon’Andriamanitra ho an’izay miandry ny Tompo marina.

Fanontaniana :

Milazà olona ao amin’ny Baiboly nanana faharetana

 

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM